FANDOM


Dmg up
Yêu Ma Tộc Quỷ A
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Tăng sát thương NP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Nppowerup Sát thương NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
ShutenIcon Ibarakiicon

Dmg up
Yêu Ma Tộc Quỷ B
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Tăng sát thương NP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 9%10%11%12%13%14%15%16%17%19%
Nppowerup Sát thương NP + 18%19%20%21%22%23%24%25%26%28%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S184

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.