Shieldup.png
Xiêm Y Trắng A
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Defenseup.png Tăng thêm phòng thủ của bản thân trong 1 lượt.
Resistanceup.png Tăng kháng debuff của bản thân thêm 30% trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
NitoSummer.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.