FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Busterup
Hiệu ứng thường
Tăng tính năng thẻ Buster của người đeo thêm 8%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng tính năng thẻ Buster của người đeo thêm 10%.

Thông tin chi tiết

抉り込むように放たれる黒鍵。

鉄甲作用と呼ばれる純粋な投擲技法。

Những chiếc Hắc Kiện được phóng đi như một mũi đục.

Sử dụng kĩ thuật phóng thuần túy chuyên dùng với giáp sắt.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.