FANDOM


NPDrain
Xét Xử Phù Thủy A+
NpChargeDrain Giảm vạch NP của một kẻ địch đi 1.

Giảm sức tấn công của kẻ địch đó trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Attackdown Tấn công - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 195

Class-Foreigner-Gold

Abigail Williams

5✪


Icon Servant 195
Tên tiếng Nhật
アビゲイル・ウィリアムズ
ATK HP
1870/12100 2019/13770
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 15086
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Địa hoặc Thiên, Nữ, Hình người, Servant Xóa buff của một kẻ địch. [Hiệu ứng này kích hoạt trước]
Gây sát thương lên kẻ địch đó.
(Tác dụng phụ) Giảm tỉ lệ chí mạng của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.