FANDOM


Busterup
Wrought Iron Handcart C
Tăng tính năng thẻ Buster cho một đồng minh trong 3 lượt.
Giải trừ debuff trên đồng minh đó.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
S181
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.