FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:16, ngày 6 tháng 3 năm 2018Myon143 (tường | đóng góp)‎ . . (486 byte) (+486)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Minamoto no Yorimitsu (Lancer)}} |img = Busterup |name = Wrought Iron Handcart |rank = C |effect = Tăng tính năng …”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.