FANDOM


Npdown
Virus Melt EX
Giảm sát thương NP của toàn địch trong 1 lượt.
Nppowerdown Giảm sát thương NP của toàn đội (trừ bản thân) đi 50% trong 1 lượt.[Điểm trừ]
Tăng sát thương NP bản thân trong 2 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Nppowerdown Sát
thương NP -
20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Nppowerup Sát
thương NP +
20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
MeltlilithIcon

Npdown
Virus Melt EX
Giảm sát thương NP của toàn địch trong 1 lượt.
Nppowerdown Giảm sát thương NP của toàn đội (trừ bản thân) đi 50% trong 1 lượt.[Điểm trừ]
DelayedBuff Nhận một buff có thời gian chờ kích hoạt.
Nppowerup Sau một lượt, Tăng sát thương NP của bản thân thêm 20% trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerdown Sát
thương NP -
20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
MeltlilithIcon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.