FANDOM


Shielddown
Vợ Yêu Của Mặt Trời EX
Giảm phòng thủ của một kẻ địch mỗi lượt trong 5 lượt, bắt đầu từ 10% ở lượt thứ nhất.
(Quan sát số lượt để biết chính xác mức giảm cho mỗi lượt.)
Cấp 12345678910
Mức giảm mỗi lượt 5%5.5%6%6.5%7%7.5%8%8.5%9%10%
Defensedown Lượt 1 10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
Defensedown Lượt 2 15%15.5%16%16.5%17%17.5%18%18.5%19%20%
Defensedown Lượt 3 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Defensedown Lượt 4 25%26.5%28%29.5%31%32.5%34%35.5%37%40%
Defensedown Lượt 5 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
ChachaIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.