(Tạo trang mới với nội dung “<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|B}}}|B| {{activeskillpage |servanticons = {{Robin Hood}} |img = Dodge |name = Vị Vua Tháng Năm |rank = B |effect ={{Seffect|…”)
 
 
Dòng 5: Dòng 5:
 
|name = Vị Vua Tháng Năm
 
|name = Vị Vua Tháng Năm
 
|rank = B
 
|rank = B
|effect ={{Seffect|Evasion}} Nhận trạng thái tránh cho 1 turn.<br/>{{Seffect|Surehit}} Bỏ qua tránh của địch trong 1 turn.<br/>Nhận sao.
+
|effect ={{Seffect|Evasion}} Nhận trạng thái tránh trong 1 lượt.<br/>{{Seffect|Surehit}} Nhận hiệu ứng bỏ qua né tránh trong 1 lượt.<br/>Nhận sao.
 
|leveleffect = {{Seffect|Gainstars}} Sao +
 
|leveleffect = {{Seffect|Gainstars}} Sao +
 
|l1 = 10
 
|l1 = 10

Bản hiện tại lúc 14:53, ngày 11 tháng 5 năm 2018

Dodge.png
Vị Vua Tháng Năm B
Avoid.png Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Surehit.png Nhận hiệu ứng bỏ qua né tránh trong 1 lượt.
Nhận sao.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GainStars.png Sao + 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Robinicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.