FANDOM


CritTurn
Vẻ Lấp Lánh Của Hoa Hướng Dương A
Nhận thêm sao mỗi lượt trong 3 lượt.
Hồi HP của bản thân mỗi lượt trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainturn Nhận sao + 56677889910
Hpregen Hồi HP + 5005506006507007508008509001000
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
MarieCastericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.