Dodge.png
Vẻ Đẹp Của Rắc Rối Với Phụ Nữ A
Có cơ hội nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Tauntstatus.png Khiêu khích địch tấn công bản thân trong 1 lượt.
Resistancedown.png Giảm kháng mê hoặc từ kẻ địch Nữ đi 80% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Avoid.png Cơ hội né tránh + 60% 64% 68% 72% 76% 80% 84% 88% 92% 100%
Thời gian chờ 12 11 10
Servant sở hữu kĩ năng
Fionnicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.