FANDOM


Deathchanceup
Vũ Điệu Tĩnh Lặng B
Tăng khả năng gây đột tử của bản thân trong 3 lượt.
Tăng khả năng gây debuff của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Instapowerup Tỉ lệ đột tử+ 20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Statusup Khả năng thành công + 20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Hassan of Serenity icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.