FANDOM


Startnp
Võ Nghệ Không Ngai
NpCharge Sạc thanh NP bản thân thêm 25%.
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 3 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Karnaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.