FANDOM


StarAbsorb
Võ Luyện Vô Cùng A+
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 3000%3300%3600%3900%4200%4500%4800%5100%5400%6000%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Lancelot Saber icon Lanceloticon Yorimitsuicon Oxicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.