StarAbsorb.png
Võ Luyện Vô Cùng A+
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 3000% 3300% 3600% 3900% 4200% 4500% 4800% 5100% 5400% 6000%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Lancelot Saber icon.png Lanceloticon.png Yorimitsuicon.png Oxicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.