FANDOM


Dmgdown
Vô Đao Thủ A
Giảm sát thương của bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackdown Sát thương - 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Npchargeup Sạc NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S187

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.