FANDOM


Dmg up
Uy Tín Lãnh Đạo Của Nữ Hoàng A
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Tăng hiệu quả thẻ Quick cho toàn đội ngoại trừ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Quickupstatus Hiệu quả thẻ Quick + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.