FANDOM


Dmg up
Uy Tín Lãnh Đạo Khải Hoàn B
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 3 lượt.
Attackup Tăng thêm sức tấn công của bản thân 20% trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S212Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.