Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Dmg up.png
Uy Tín Lãnh Đạo Khải Hoàn B
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 3 lượt.
Attackup.png Tăng thêm sức tấn công của bản thân 20% trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
S212Icon.png