FANDOM


Dmg up
Uy Tín Lãnh Đạo Bạo Dâm A
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt. UpgradeIconText
Tăng thêm tấn công cho đồng đội nữ (ngoài bản thân) trong 3 lượt. UpgradeIconText
(Servant không rõ giới tính như Le Chevalier d'Eon, Astolfo, và Enkidu không được tính.)
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Attackup Nữ Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Elizaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.