FANDOM


Invishield
Tuyệt Sắc Công Nương (Đại Dương) A
Invincible Nhận trạng thái Bất hoại cho 3 đòn đánh nhận vào kế tiếp.
Tăng khả năng kháng debuff của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Resistanceup Kháng Debuff + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
MarieCastericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.