FANDOM


Quickup
Truy Cầu Võ Đạo
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 1 lượt.
Resistanceup Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân thêm 100% trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Quickupstatus Quick + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S186

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.