FANDOM


Dmg up
Tro Tàn Của Kama EX
Tăng sức tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 1 lượt.
Tăng kháng debuff của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Defenseup Phòng thủ + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Stargainup Khả năng tạo sao + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Resistanceup Kháng debuff + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 183

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.