FANDOM


Target
Tri Thức Sowa B++
Surehit Nhận hiệu ứng bỏ qua né tránh trong 3 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 30%36%42%48%54%60%66%72%78%90%
Critabsup Hút sao + 200%230%260%290%320%350%380%410%440%500%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Sasakiicon

Target
Tri Thức Sowa B
Surehit Nhận hiệu ứng bỏ qua né tránh trong 3 lượt.

Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S186 Sasakiicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.