StarAbsorb.png
Tranh Đấu Tự Do EX
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 1 lượt.
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 300% 330% 360% 390% 420% 450% 480% 510% 540% 600%
Critdmgup.png Sát thương chí mạng + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
NpCharge.png NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Quetzicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.