FANDOM


StarAbsorb
Tranh Đấu Tự Do EX
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 1 lượt.
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 300%330%360%390%420%450%480%510%540%600%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
NpCharge NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Quetzicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.