Mysticeyes.png
Trực Tử Ma Nhãn A
Invinciblepierce.png Nhận hiệu ứng bỏ qua bất hoại trong 1 lượt.
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 1 lượt
Giảm kháng đột tử một địch trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Instaresistdown.png Kháng đột tử - 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 100%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Ryougiassassinicon.png

Assassinicon.png

Ryougi Shiki (Assassin)

4✪


Ryougiassassinicon.png
Tên tiếng Nhật
両儀式〔アサシン〕
ATK HP
1477/8867 1768/11055
ATK lvl 100 HP lvl 100
10736 13404
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Chaotic・Good
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương bỏ qua phòng ngự lên 1 mục tiêu.
(OC) Có khả năng gây hiệu ứng Tức Tử lên mục tiêu.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts.png

Mysticeyes.png
Trực Tử Ma Nhãn C
Invinciblepierce.png Nhận hiệu ứng bỏ qua bất hoại trong 1 lượt.
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 1 lượt
Giảm kháng đột tử toàn bộ kẻ địch trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 25% 26.5% 28% 29.5% 31% 32.5% 34% 35.5% 37% 40%
Instaresistdown.png Kháng đột tử - 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 80%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Ryougisabericon.png

Sabericon.png

Shiki Ryougi (Saber)

5✪


Ryougisabericon.png
Tên tiếng Nhật
両儀式〔セイバー〕
ATK HP
1656/10721 2266/15453
ATK lvl 100 HP lvl 100
11736 16929
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trung lập ・ Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương bỏ qua phòng thủ lên toàn bộ địch.
Xóa debuff lên toàn đội.
(Hiệu ứng phụ) Có cơ hội gây đột tử toàn bộ địch.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.