FANDOM


StarAbsorb
Trợ Thủ Anh Hùng C
Tăng khả năng hút sao của một đồng đội bất kì trong 3 lượt.
Hồi HP đồng đội đó.
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 300%330%360%390%420%450%480%510%540%600%
HealEffect HP hồi + 1000120014001600180020002200240026003000
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Brynicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.