FANDOM


Startnp
Trầm Tĩnh Điềm Đạm B
NpCharge Sạc thanh NP bản thân thêm 30%.
Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Resistanceup Kháng debuff + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Bedivereicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.