Startnp.png
Trầm Tĩnh Điềm Đạm B
NpCharge.png Sạc thanh NP bản thân thêm 30%.
Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resistanceup.png Kháng debuff + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Bedivereicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.