FANDOM


Alltypeup
Trí Tuệ Thần Ban A+
Tăng tính tăng thẻ Arts của một đồng đội bất kì trong 3 lượt.
Tăng tính tăng thẻ Quick của đồng đội đó trong 3 lượt.
Tăng tính tăng thẻ Buster của đồng đội đó trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Artsupstatus Arts + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Quickupstatus Quick + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Busterupstatus Buster + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
ChironIcon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.