FANDOM


ArtsBusterup
Trí Tuệ Ma Thần A
Tăng tính năng thẻ Buster toàn đội trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Arts toàn đội trong 3 lượt.
GainStarsNhận 10 sao.
Cấp 12345678910
Artsupstatus Arts + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Busterupstatus Buster + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Bản mẫu:Nữ Hoàng của Sheba

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.