Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Guts.png
Trí Tuệ Của Thiện Thần A+
Gutsstatus.png Ban trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt cho một đồng đội bất kì (Hồi sinh với 1000 HP).
Tăng tính năng thẻ Buster đồng đội đó trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Quetzicon.png
Bản mẫu:Tooltip Quetzalcoatl