FANDOM


Guts
Trí Tuệ Của Thiện Thần A+
Gutsstatus Ban trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt cho một đồng đội bất kì (Hồi sinh với 1000 HP).
Tăng tính năng thẻ Buster đồng đội đó trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Quetzicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.