FANDOM


Dodge
Trí Tuệ Cõi Ma A+
Avoid Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
80% cơ hội tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
80% cơ hội tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Critabsup Hút sao + 300%320%340%360%380%400%420%440%460%500%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Scathachicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.