Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Startnp.png
Trí Tuệ Đại Thần B+
Sạc thanh NP cho một đồng minh.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP sạc + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Scathach-SkadiIcon.png