FANDOM


Alltypeup
Tinh Thông Bách Nghệ A+
Busterupstatus Có cơ hội tăng tính năng thẻ Burster bản thân thêm 30% trong 3 lượt.
Quickupstatus Có cơ hội tăng tính năng thẻ Quick bản thân thêm 30% trong 3 lượt.
Artsupstatus Có cơ hội tăng tính năng thẻ Arts bản thân thêm 30% trong 3 lượt.
Avoid Nhận trạng thái né tránh trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Cơ hội + 60%62%64%66%68%70%72%74%76%80%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Hassanhundredicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.