CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.
CE này không thể nhận được nữa từ khi Ra mắt chương Anastasia.

Hiệu ứng

Critdmg.png
Hiệu ứng thường
Tăng sát thương chí mạng của người đeo thêm 5%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng sát thương chí mạng của người đeo thêm 10%.

Thông tin chi tiết

刹那の見切り。

紫電一閃、天を割く 。

Xuất hiện rồi biến mất tức thì.

Một tia chớp xẻ đôi bầu trời.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thực hiện

  • Dịch: Bạch Dạ
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.