FANDOM


Dmgdown
Tiếng Sầu Than Về Cái Nóng Trống Rỗng A
(Chỉ có thể sử dụng khi HP còn 500 hoặc thấp hơn.)
Giảm sức tấn công của kẻ địch đi trong 3 lượt.
Xoá buff của chúng.
Gây 500 sát thương cho bản thân. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Attackdown Sức tấn công - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
FranSummer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.