FANDOM


Stun
Tiếng Sầu Than Của Vật Sống Trống Rỗng C
Stunstatus Có 60% cơ hội gây choáng một kẻ địch trong 1 lượt.
Giảm phòng thủ của kẻ địch đó trong 1 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Defensedown Phòng thủ - 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Frankicon

Stun
Tiếng Sầu Than Của Vật Sống Trống Rỗng D
Stunstatus Có 60% cơ hội gây choáng một kẻ địch trong 1 lượt.
Giảm phòng thủ của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Defensedown Phòng thủ - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Frankicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.