Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Stun.png
Tiếng Sầu Than Của Vật Sống Trống Rỗng C
Stunstatus.png Có 60% cơ hội gây choáng một kẻ địch trong 1 lượt.
Giảm phòng thủ của kẻ địch đó trong 1 lượt. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defensedown.png Phòng thủ - 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Frankicon.png
Bản mẫu:Tooltip Frankenstein

Stun.png
Tiếng Sầu Than Của Vật Sống Trống Rỗng D
Stunstatus.png Có 60% cơ hội gây choáng một kẻ địch trong 1 lượt.
Giảm phòng thủ của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defensedown.png Phòng thủ - 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Frankicon.png
Bản mẫu:Tooltip Frankenstein