FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.
CE này không thể nhận được nữa từ khi Ra mắt chương Anastasia.

Hiệu ứng

Quickup
Hiệu ứng thường
Tăng tính năng thẻ Quick của người đeo thêm 3%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng tính năng thẻ Quick của người đeo thêm 5%.

Thông tin chi tiết

先んずれば人を制す。
後るれば則ち人の制する所と為る
Tiên tức chế nhân, hậu tắc vi nhân sở chế.

Nếu làm trước thì chế ngự được người, nếu làm sau sẽ bị người chế ngự.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thực hiện

  • Dịch: Bạch Dạ
  • PR: Võ Minh Lâm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.