FANDOM


Startnp
Thuật Xếp Giấy Chiyogami EX
Sạc thanh NP của một đồng đội.
Tăng khả năng tạo sao của đồng đội đó trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Stargainup Tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 189

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.