Wikia Fate Grand Order Việt Nam
CritAbsorbDown.png
Thiên Xảo Tinh A+
Starabsoprtdownbuff.png Giảm khả năng hút sao của bản thân 100% trong 1 lượt.

Nhận sao chí mạng.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GainStars.png Sao chí mạng + 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
ShinjukuAssassinIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Yan Qing