DebuffResDown.png
Thiên Lý Nhãn (Thú) D+++
Giảm khả năng kháng debuff của kẻ địch trong 1 lượt.
Giảm khả năng chịu hiệu ứng từ thẻ Arts của kẻ địch trong 1 lượt. UpgradeIconText.png
Sạc nhanh NP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resistancedown.png Kháng debuff - 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
Artsresistdown.png Kháng Arts - 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
NpCharge.png NP + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
KiaraIcon.png

DebuffResDown.png
Thiên Lý Nhãn (Thú) D
Giảm khả năng kháng debuff của kẻ địch trong 1 lượt.
Sạc nhanh NP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resistancedown.png Kháng Debuff - 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
NpCharge.png NP + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
KiaraIcon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.