CritGen.png
Thiên Lí Nhãn (Vẻ đẹp) B++
Tăng khả năng tạo sao toàn đội trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Tăng khả năng sạc NP toàn đội trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainup.png Tạo sao + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Npchargeup.png Khả năng sạc NP + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Fionnicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.