FANDOM


Critgem
Thiên Lí Nhãn (Cung Thủ) B+
Tăng khả năng tạo sao bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Debuffimmune Nhận trạng thái miễn nhiễm Debuff trong 5 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo Sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Arjunaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.