CritGen.png
Thiên Lí Nhãn A
Tăng khả năng tạo sao bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainup.png Tạo sao + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Arash.png

Class-Archer-Bronze.png

Arash

1✪


Arash.png
Tên tiếng Nhật
ビィビィ
ATK HP
1,057/5,816 1,424/7,122
ATK lvl 100 HP lvl 100
9,037 10,979
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Được Brynhildr yêu, Thiên hoặc Địa, Hình người, Nam, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lên tất cả kẻ địch.

Tự sát. [Điểm trừ] Bất khả kháng, nhưng hồi sinh vẫn được kích hoạt.
(Hiệu ứng phụ) Tăng thêm sát thương.

Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png

CritGen.png
Thiên Lí Nhãn B
Tăng khả năng tạo sao bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainup.png Tạo sao + 19% 20.9% 22.8% 24.7% 26.6% 28.5% 30.4% 32.3% 34.2% 38%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Fionnicon.png

CritGen.png
Thiên Lí Nhãn C+
Tăng khả năng tạo sao bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainup.png Tạo sao + 18% 19.8% 21.6% 23.4% 25.2% 27% 28.8% 30.6% 32.4% 36%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Arjunaicon.png

CritGen.png
Thiên Lí Nhãn C
Tăng khả năng tạo sao bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainup.png Tạo sao + 16% 17.6% 19.2% 20.8% 22.4% 24% 25.6% 27.2% 28.8% 32%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Emiyaicon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.