Alltypeup.png
Theo Đuổi Điều Chưa Biết B
Tăng tính năng thẻ Quick toàn đội trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Arts toàn đội trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Buster toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quickupstatus.png Quick + 15% 15.5% 16% 16.5% 17% 17.5% 18% 18.5% 19% 20%
Artsupstatus.png Arts + 15% 15.5% 16% 16.5% 17% 17.5% 18% 18.5% 19% 20%
Busterupstatus.png Buster + 15% 15.5% 16% 16.5% 17% 17.5% 18% 18.5% 19% 20%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Helenaicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.