FANDOM


Alltypeup
Theo Đuổi Điều Chưa Biết B
Tăng tính năng thẻ Quick toàn đội trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Arts toàn đội trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Buster toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Quickupstatus Quick + 15%15.5%16%16.5%17%17.5%18%18.5%19%20%
Artsupstatus Arts + 15%15.5%16%16.5%17%17.5%18%18.5%19%20%
Busterupstatus Buster + 15%15.5%16%16.5%17%17.5%18%18.5%19%20%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Helenaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.