FANDOM


 

Busterup
Thay Đổi Dung Mạo A
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 1 lượt.
Tăng ngẫu nhiên tính năng thẻ Quick hoặc Arts bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Artsupstatus Arts +
hoặc
Quickupstatus Quick +
30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Enkiduicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.