Startnp.png
Thao Tác Chiyogami EX
Sạc thanh NP cho 1 đồng minh.
Tăng khả năng tạo sao của đồng minh đó trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Stargainup.png Star Rate + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 189.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.