CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Shieldup.png
Hiệu ứng thường
Tăng phòng thủ của người đeo thêm 8%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng phòng thủ của người đeo thêm 10%.

Thông tin chi tiết

魔術師の基本的な礼装。
魔術儀礼用の杖。
Một lễ khí cơ bản của các Ma thuật sư, được sử dụng trong các nghi lễ ma thuật.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Defense Tenacityicon.png Azothicon.png Kireiicon.png 75px Codeicon.png Heroicicon.png BeforeAwakeningIcon.png DivinePrincessofTheStorm.png Shining Goddess icon.png Legion of Pioneers icon.png Count Romani Archiman's Hospitality icon.png 389.png CE 553.png 75px IconCE653.png 75px Icon CE793.png

Thực hiện

  • Dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.