Npacqui.png
Thủ Thư Của Kho Tàng Tri Thức C
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Npchargeup.png Khả năng sạc NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Stargainup.png Tạo sao + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Hassanhundredicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.