FANDOM


Dmg up
Thể Chất Kẻ Ngược Đãi A
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Defensedown Giảm phòng thủ bản thân đi 10% trong 3 lượt.[Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
CaligulaiconMeltlilithIcon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.