Dmg up.png
Thể Chất Kẻ Ngược Đãi A
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Defensedown.png Giảm phòng thủ bản thân đi 10% trong 3 lượt.[Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Caligulaicon.pngMeltlilithIcon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.