FANDOM


Status Up Card là những thẻ từ 1★ đến 3★ dùng để tăng HP hoặc ATK của Servant vĩnh viễn. Các servant đã được tăng HP hay ATK bằng card nào sẽ có dòng stat màu vàng. Số lượng hiện tại của Status Up Card mà một Servant đã sử dụng có thể được nhìn thấy ngay dưới chỉ số HP & ATK của Servant.

Status Up Card có thể nhận được từ Friend Point Gacha hoặc mua bằng Mana Prism. Thông thường chỉ số stat tăng do nhờ Status Up Card được giới hạn ở mức 990 cho mỗi stat.

Thẻ 1★ sẽ tăng 10 chỉ số, thẻ 2★ sẽ tăng nó 20 chỉ số và thẻ 3★ thẻ sẽ tăng 50 chỉ số.

Có Status Up Card riêng cho mỗi class trừ các class Shielder, Ruler, và Avenger. Status Up Card mua bằng Mana Prism sẽ không hạn chế class sử dụng.

Status Up Card được sử dụng để tăng kinh nghiệm như Thẻ Kinh Nghiệm, nhưng chỉ tăng cho các Servant 12 điểm kinh nghiệm cho mỗi thẻ.

Ngoài ra,cũng có thể hủy Status Up Card để đổi lấy QPMana Prism.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.